E-podatelna

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů zveřejněné podle ustanovení §2 odst.3, vyhláška MVČR č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

 1. Adresa pro doručování dokumentů v analogové (písemné) podobě:
  Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice 145, 563 01 Lanškroun
 2. Úřední hodiny podatelny:
  Pondělí: 8:00 – 17:00
  Středa: 8:00 – 17:00
  Úterý, čtvrtek: 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
 3. Elektronická adresa podatelny:
  urad@ou-albrechtice.cz
 4. Identifikátor datové schránky:
  79ga3f5
 5. Přehled možných datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě přijímaných Obecním úřadem Albrechtice v digitální podobě:
  Formáty datové zprávy jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS. Jsou jimi formáty: pdf, jpg, gif, bmp, html, rtl, txt, doc, xls, případně dalších formátech datových zpráv.

  Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.
 6. Přehled přijimaných přenosných technických nosičů dat:
  Datové zprávy jsou přijimány na 3,5″ disketách, na CD a na USB FLASH discích
 7. Způsob nakládání s datovými zprávami u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který by byl způsobilý přivodit škodu na informačním systému OÚ Albrechtice na zpracovaných informacích a důsledky doručení takových dokumentů včetně analogových (písemných):

  Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně a to ve formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje-li škodlivý kód a v případě, že je k dodání užito přenosného technického nosiče dat.

  Dokument, který není dostupný podatelně a lze z nich určit odesílatele vyrozumí Obecní úřad Albrechtice o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postupy pro její odstranění. Dokumenty v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, Obecní úřad Albrechtice nezpracovává.

Stanoveno dle § 3 vyhlášky MVČR č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.