Informace a přístup k osobním údajům

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Albrechtice
sídlo: Albrechtice 145, 563 01 Lanškroun
IČ: 00581003, DS: 79ga3f5
telefon: 465 322 560
e-mail: urad@ou-albrechtice.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko,
kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová
sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341
DS: uaj2fqv, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz  
tel. 733 714 700,
úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.